Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Zákon č. 37/1995 o neperiodických publikacích

Zákon č. 37/1995 ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích, viz jeho kompletní text na webu NKP.
§ 3
(1) Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání /1/ stanovený počet publikací (dále jen „povinné výtisky“), s výjimkou uvedenou v odstavci 2, těmto příjemcům:
a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,
b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
c) jeden povinný výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci,
d) jeden regionální povinný výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně podle sídla vydavatele. Ministerstvo kultury určí vyhláškou regionální příslušnost jednotlivých knihoven pro potřeby tohoto zákona.

 

Stránky